Posted in Poem

Så fin du er

Så fin du er

med det høye hårfestet

Du som

i øyekroken kan se en

skygge av redsel

i en annens smil

Så fin du er

du får andre til å hvile

og være

seg selv

Så fin

når du hilser til rynker i speilet

stryker tilfreds over

muffinsmagen,

ikke operér!

Så fin!

Jeg liker deg!

@ruthirenholand

 

 

How pretty you are

with the high hairline

Awesome You

in the corner of the eye you can see 

shadow of sadness

in someone else’s smile

How pretty you are

You make others feel

At ease

And allow them to be

Themselves 

So nice

when you greet wrinkles in the mirror

And gently tap your

muffin stomach,

No plastic surgery!

So beautiful you are!

I like you!

@ruthirenholand

Posted in Poem

Poetry

Lunar ecclipse @Fenes, Bodø

I survive
on poetry
Børli and Lagerquist (remark: Norwegian and Swedish poets)
Anxiety lays down like a dog after a run
when he paints self-portrait
of my inner world
He was there when I was 17,
22 and 45
How poor
the culture is with
Kardashian and Botched
when
a poem on
4 lines
can give my day
peace

Poesi

Jeg overlever
på poesi
Børli og Lagerquist
Angsten legger seg som
en hund etter en løpetur
når han maler selvportrett
av min indre verden
Han var der da jeg var 17,
22 og 45
Hvor fattig
kulturen er med
Kardashian og Kirurgiske katastrofer
når
et dikt på
4 linjer
kan gi dagen
fred

Posted in Personal development, Poem

Worship

I asked: What is worship?

Worship is the sound of a lone bird early on a clear summer morning, when the haze rests on the forest pond.

Worship is the sound of a quiet, floating river in a dark green forest

Worship is the sound of the wind through a gorge in the mountains,

a little human’s soft hair that flutters in the breeze

and a majestic eagle hovering over islands and reefs

Worship is the sound of an infant who is making sounds, fed and satisfied

And the quiet, silent sound of a flower that opens its petals when the sun’s rays hit and heat

Worship is the scent of cloudberryleafs and gooseberries on the edge of a hill

Worship is a clarinet that plays beautiful tones for a tired soul

Worship is a caress

There is so many things that worship is not

but totally, completely real and alive

@ruthirenholand

Lovsang

Jeg spurte: Hva er lovsang?

Lovsang er lyden av en enslig fugl tidlig en klar sommermorgen, når disen hviler over skogstjernet.

Lovsang er lyden av en stille, flytende elv i en mørkegrønn skog

Lovsang er lyden av vinden gjennom et juv i fjellet, et lite menneskes myke hår som flagrer i brisen

og en majestetisk ørn som svever over øyer og skjær

Lovsang er lyden av et spebarn som pludrer, mett og fornøyd

Og den stille, stille lyden av en blomst som slår ut sine kronblad når solstrålene treffer og varmer

Lovsang er duften av krøkebær og multekart på kanten av en ås

Lovsang er en klarinett som spiller vakre toner for en trøtt sjel

Lovsang er et kjærtegn

Så mye annet det ikke er

enn helt, helt ekte og levende

@ruthirenholand

Posted in Poem

Perception

tears
for what I feel
when they see
only small pieces of what I am
They can’t stand me
for something I realize vaguely
words I said, what I didn’t do
what I gave up
I am a fragile fragile wing
with a bulls neck

@ruthirenholand

Persepsjon
Tårer
for det jeg føler
når de ser
bare små biter av den jeg er
De tåler ikke meg
for noe jeg halvveis skjønner
ord jeg sa, det jeg ikke gjorde
det jeg ga opp
Jeg er en skjør skjør vinge
med tyrenakke

@ruthirenholand

Posted in Poem

The most precious gift

Give thanks for it
Dance with it
Breathe in it
Warm it
Protect it
Live in it
Help others live in it
Your free will
It is yours only
It is not someone else’s
It is your NO
And your YES

@ruthirenholand

Den dyrebareste gaven
Takk for den
Dans med den
Pust inn den
Varm den
Beskytt den
Lev i den
Hjelp andre å leve i den
Den frie vilje
Den er bare din
Den er ingen andres
Den er ditt nei
Og ditt ja

@ruthirenholand

Posted in Poem

What I want to say

I want to say something

to me as a child

Independent, creative, free little me

I want to say something

which makes me strong

and trust what lives in me

Amidst all those

that said

that I had to bend

because who I was,

was wrong

I would say

that you, beloved,

is good enough

just as you are

I would say

that you should not be

afraid of them and their

God

that never seemed to think

that you were good enough

They mock the God

who created

with unconditional and eternal love.

Beloved little friend.

Everything is yours

Let your light shine

@ruthirenholand

Det jeg vil si

Jeg vil si noe til meg som barn

Selvstendige, kreative, frie lille meg

Jeg vil si noe

som får meg til å bli sterk

og stole på det som bor i meg

Midt blant alle de som sa

at jeg måtte bøye meg

fordi den jeg var,

var feil

Jeg vil si at du, elskede,

er god nok akkurat som du er

Jeg vil si

at du skal ikke være

redd for dem

og deres Gud

som aldri syntes du var bra nok

De håner den Gud

som skapte

med ubetinget og evig kjærlighet.

Elskede lille venn.

Alt er ditt

La ditt lys skinne klart

@ruthirenholand

Posted in Poem

I

Dear little friend
I love you
little Me
before anything called life
happened
You who look at me with
presence in the eye
pure, unconditional love
Dear little friend
I am you and you are me
I see you
I am here for you
It’s no big deal
to make mistakes while learning
It’s no big deal
to stumble while walking
I welcome you, little me
You become me, and I become you
One with past, present, future
Your thoughts are allowed to be thought
Your voice is allowed to be heard
You are free
I am free
I am

@ruthirenholand

Jeg

Kjære lille venn
Jeg elsker deg
lille meg
før alt som kalles livet
hendte
Du som ser på meg med
nærvær i blikket
ren, ubetinget kjærlighet
Kjære lille venn
jeg er deg og du er meg
Jeg ser deg
Jeg er her for deg
Det er ikke så farlig
å ta feil mens man lærer
Det er ikke så farlig
å snuble mens man går
Jeg tar imot deg, lille meg
Du blir meg, og jeg blir deg
Ett med fortid, nåtid, fremtid
Dine tanker får lov til å tenkes
Din stemme får lov til å høres
Du er fri
Jeg er fri
Jeg er

@ruthirenholand