Posted in Lifestyle, Sustainability

Thyroid and chemicals

More about plastic. Maybe you’re wondering why I’ve become so concerned about plastics and chemicals? I have had chronic inflammation in the thyroid gland for many years, and recently surgically removed half of the gland and a large goiter under the sternum. Autoimmune diseases can have many causes, but recent research links some chemicals and plastic, fluorine, bromine-based flame retardants and chlorine to thyroid disorders.

When I have studied the topic for my own part, I have also become more aware of the planet’s challenges. This applies to both environmentally toxic production, the release of chemicals during use, accumulation of plastic waste in the sea and nature, utilization of poor people as laborforce, and not least microplastic that we get into the food chain. It is actually quite gloomy. What can we do together? We must at least do what we can each of us, use the consumer power, and stand together in the work against this man-made disaster and, yes, to save the world …

Mer om plast. Kanskje du lurer på hvorfor jeg har blitt så opptatt av plast og kjemikalier? Jeg har hatt kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen i mange år, og nylig operert bort halve kjertelen samt en stor struma under brystbenet. Autoimmune sykdommer kan ha mange årsaker, men nyere forskning kobler enkelte kjemikalier og bla.plast, fluor, brombaserte flammehemmere og klor til forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen.

Når jeg har studert temaet for egen del, har jeg også blitt mer bevisst på klodens utfordringer. Dette gjelder både miljøgiftig produksjon, frigjøring av kjemikalier ved bruk, opphopning av plastsøppel i hav og natur, utnyttelse av fattig arbeidskraft, og ikke minst mikroplast som vi får inn i næringskjeden. Det er faktisk ganske dystert. Hva kan vi gjøre sammen? Vi må ihvertfall gjøre det vi kan hver for oss, bruke forbrukermakten, og stå sammen i arbeidet imot denne menneskeskapte katastrofen og for , ja, redde kloden…

Posted in LCHF, Lifestyle

Løvetannrot, gurkemeie og ingefær/ Dandelionroot, turmeric and ginger

Barbeint i gresset en sommerdag, ser ut over plenen som har altfor mange løvetann , og lurer på hva nytte man kan ha av de ivrige gule som kommer seg opp gjennom asfalt og mur? Under våre tær ligger røtter som er gode for helsa! Ikke visste vi det!

Man kan for eksempel vaske og kutte i biter løvetannrot, ingefærrot og gurkemeierot( jeg fant gurkemeierot på Meny), koke opp en stor kasserolle med vann og ha røttene oppi til å trekke på svak varme en times tid. Klem saften av en halv sitron oppi. Avkjøl og hell i flasker med kork, sett i kjøleskapet og bruk som tørstedrikk. Det er friskt og godt, og ikke minst bra for deg ( les linken under) Jeg brukte plastflasker før, men har gått over til glassflaske, kjøpt på gjenbruksbutikken i Råde😊

På vinteren når vi ikke kan grave etter røtter, kan vi lage te eller kald drikk av ingefærrot og evnt gurkemeierot hvis vi får tak i, på samme måterot fra gurkemeie , løvetann og ingefær

http://www.rolv.no/urtemedisin/artikler/tara_off/art1.htm

Barefoot in the grass on a summer day, looks out over the lawn that has far too many dandelions, and wonders what use one can have of these keen yellows that grows up through the asphalt and walls? Under our toes are roots that are good for our health! We didn’t know it! One can, for example, wash and cut into pieces dandelion root, ginger root and turmeric root (I found the turmeric root in a local grocery store), boil water in a large saucepan and have the roots in it to draw on low heat for an hour. Squeeze the juice of half a lemon in. Cool and pour into bottles, put in the refrigerator and use as a thirst quench. It is fresh and good, and not least good for you (read the link below) I used plastic bottles before, but have gone over to glass bottle, bought at the recycling store in Råde😊In the winter when we cannot dig for roots, we can make tea or cold drink of ginger root and possibly turmeric root if we get it, in the same way.

http://www.rolv.no/urtemedisin/artikler/tara_off/art1.htm

Posted in Lifestyle

Å begynne

Et frø. Et steg. En tone. Et ord. Et egg. En tanke. En drøm. Et spadetak. Et blikk. Et smil. Et ja. Et nei. Å begynne noe , er et lite steg mot noe som kan bli eller ikke. Å starte en blogg er å starte en plattform, og det moderne mennesket har stadig behov for å uttrykke seg og å dele. Arenaene der vi treffes med utgangspunkt i vår telefon eller laptop er utvidet til milliarder av steder i hele verden. Vennskap og interessefelleskap knyttes på tvers av sosiale grenser, aldersgrenser, religionsgrenser og landegrenser. Man kan lære så mye av hverandre! Jeg vil gjerne være med! Både i den nærværende, lyttende, menneskelige kontakten ved kjøkkenbordet, og samtidig utveksle meninger, tips, kunnskap og vennskap på diverse digitale plattformer.

Begynnelsen for meg var noe så hverdagslig som mat. Jeg hadde lagt på meg en del kilo, delvis på grunn av en stoffskiftesykdom, delvis trøstespising, og jeg yo-yo slanket meg i noen år. Mest suksess hadde jeg for noen år siden med strikt lavkarbo og gikk ned 20 kilo på et år. Men så ble det vanskelig å holde seg til det kostholdet, og det ble stadige sprekker med ulvehunger, jeg elsker mat… kiloene kom krypende på og jeg trivdes dårlig med det.
Siden januar-2019 spiser jeg mat som består av lavt karbohydratninnhold og med det gode fettet som får igang forbrenningen. (LCHF), mye fisk og kjøtt, og masse deilige grønnsaker. MEN – Jeg legger inn en dag hver 14.dag hvor jeg spiser mer karbohydrater, og så faster jeg dagen etter! Dette funker bra for meg. Egentlig helt genialt, da jeg kan spise litt godterier og nystekt gjærbakst hver 14.dag Nå går kiloene sakte men sikkert av meg igjen, kryss i taket 🙂 Tipset om denne måten å gjøre det på kom fra legen til min venninne, som sa at hvis man gjør slik, holder man forbrenningen i gang, samtidig som man kan legge inn et selskap, gi seg selv en “gulrot” og spise hva man vil med god samvittighet fordi det er planlagt hver 14.dag. Alt handler egentlig om å bestemme over seg selv. Det er lettere være disiplinert hvis man har noen belønninger i bakhodet, sånn funker ihvertfall jeg.

Jeg har i mange år lagt ut oppskrifter på Facebook av forskjellig mat som jeg har eksperimentert med og som har falt i smak. De vil jeg gjerne dele med deg!

Jeg er også begynt på en vei med å fjerne unødvendige kjemikalier fra hverdagen min. Mange av disse kjemikaliene påvirker skjoldbruskkjertelen (bla.klor, fluor, plast mm) På sikt skal jeg også ha minst mulig plast i bruk. Jeg vil gjerne dele denne prosessen med deg, og kanskje du vil dele dine erfaringer med meg?

Andre temaer:

  • Økologisk/ren mat
  • Dyrke selv
  • Den indre reisen
  • Hverdagsdikt og hverdagsfilosofi

Vi ses her da, vakre menneske – og kanskje ved kjøkkenbordet også !

A beginning

A seed. One step. A tone. One word. An egg. A thought. A dream. A shovel grip. A look. A smile. One yes. A no. Starting something is a small step towards something that may or may not be. Starting a blog is starting a platform, and modern woman and men have a constant need to express and share. The arenas where we meet based on our phone or laptop are expanded to billions of places around the world. Friendship and fellowship are linked across social boundaries, age limits, religious boundaries and national borders. You can learn so much from each other! I would like to be involved! Both in the present, listening, human contact at the kitchen table, while exchanging opinions, tips, knowledge and friendship on various digital platforms.

The beginning for me was something as everyday as food. I had put on some kilos, partly because of a metabolic disorder, partial consolation eating, and I yo-yo slimmed for a few years. A few years ago I had the most success with strictly low carb diet, and lost 20 kilos in a year. But then it became difficult to stick to that diet, and there were constant cracks with wolves hunger… I love cooking … the kilos came creeping on and I did not like it.
Since January-2019, I eat foods that consist of low carbohydrate and with the good fat that helps the metabolism. (LCHF), lots of fish and meat, and lots of delicious vegetables. BUT – I put in a day every 14 days where I eat more carbohydrates, and then I fast the next day! This works well for me. Really brilliant, when I can eat some sweets and freshly baked yeast bread every 14 days. Now the kilos slowly but surely leave me again, cross the ceiling 🙂 The hint of this way of doing it came from the lifedoctor of my girlfriend who said that if you do so, you keep the metabolism going, while you can eat what you like in a party, give yourself a “carrot” and eat what you want with a good conscience because it is planned every 14 days. Everything is really about taking control over yourself. It is easier to be disciplined if you have any rewards in mind, at least I work that way!

I have for many years posted recipes on my personal Facebook page, of different foods that I have experimented with and who have fallen into taste. I would like to share with you!

I have also started on a road to removing unnecessary chemicals from my everyday life. Many of these chemicals affect the thyroid gland (chlorine, fluorine, plastic, etc.) In the long term, I will also have the least possible plastic in use. I would like to share this process with you and maybe you want to share your experiences with me?

Other themes:

  • Organic / Pure Food
  • Self-development
  • Inner Journey
  • Everyday Poems and Everyday Philosophy