Posted in Sustainability

Chemical soup

(Norsk oversettelse under)

Recently I saw a documentary on NRK2 (Norwegian television broadcast – http://www.nrk.no) that made a strong impression on me, especially since I have had challenges with the thyroid gland for several years. It is in the archive of NRK and is called “IQ in danger.” Recommended!

Excerpt from the documentary:

There are many factors that affect the thyroid gland.

1. Iodine is an important factor. Without iodine (which one gets by eating fish), the gland works poorly and it can cause goiter. (That was not the cause for me) But there are other not so well-known causes of disturbances of this important hormone gland sitting in our throat. Chemically produced chromium, chlorine and fluorine have almost the same structure as the thyroid hormones and are confused by our body with thyroid hormones and taking their place. It becomes an endocrine disrupting substance in our body. Where do these drugs hide in our everyday life? For example: PCBs in plastic, paint, glue and electric transformers. Although it was banned in the 60’s, it is still present in many products. In the form of small particles caught up in the food chain, we can get it through the food we eat. Scientists have shown this chemical to affect the brain of children.

2. Another substance is flame retardants. They are in, for example, TV sets, mobile phones, computers, furniture foam and some mattresses. Brominated flame retardants can also be found in cars, other types of transport equipment such as aircraft, in plastic (polystyrene) insulating materials and in textiles for mattresses, bedding, furniture and work clothes. It is a substance that can alter the DNA of humans and cause cancer.

There are some cats that are diagnosed with thyroid problems. It turns out that some furniture the cat uses, has a large concentration of flame retardants. Tests on these cats have confirmed the findings.

3. Pesticides. Researchers have for many years researched how pesticides affect the neurological development of children. California is the US state that produces the most salad. But the salad comes with a dressing … California is the state that uses the most pesticides. There are findings that indicate that low doses of pesticides over time affect the brain of unborn babies. The organophosphate dimetoate is found in the perfecthion 500 SC insecticide, which is widely used in Norwegian agriculture. (And other countries) Researchers assume that organophosphates are also partly responsible for “colony-collapse disease”, which extinguishes honey bees to a large extent. What does this do to us when we are exposed to it over time? Should we continue to say it’s safe?

4. How do the chemicals enter our body? Via cosmetics, toothpaste, antibacterial soap, detergents, plastic, non-stick coating (Teflon), various cleaning sprays, packaging … we bathe in a chemical soup. Every kid born in the United States today has over 100 measurable chemicals in the blood. How can we believe this is OK?

1 out of 68 children in California are born with autism. This is an increase of 600 per cent in 20 years! One sees a large increase in concentration and learning difficulties. Can we ask why this explosive increase occurs?

Investigations have been made with tadpoles about which substances affect the thyroid gland (and again affect the brain of unborn fetuses) The thyroid hormone of humans and tadpole are the same. Smaller doses of 15 different substances found in pregnant women were given to tadpoles. The cocktail appeared to affect the brain of the tadpoles. If their brain was affected, the brain of unborn babies is likely to be affected by the same toxins.

The chemical industry can adapt to recent research and become greener. Otherwise, we can destroy the most advanced constructions we have; the human brain and human health. Even if we do OK, what about future generations?

Do we dare to take any action?

** TCEP – Reproductive harm, suspected carcinogen.

** Bisphenol A – Hormone interfering, reproductive

** Octylphenol – Hormone interfering, damaging fetus and fertility

** P-Nonylphenol – Hormone interfering, reducing harm

** Dihexyl phthalate DHP – Reproductive harm

** Dibutylphthalate (DBP) – Reproductive harm may cause birth defects. Mutagenic, carcinogenic.

** PFOS – Can cause birth defects, damage ability, carcinogenic.

** PFOA – Reducing Harmful can be carcinogenic.

Source: The Consumer Council.

Kjemisk suppe

Jeg så en dokumentar på NRK2 som gjorde sterkt inntrykk på meg, spesielt siden jeg har hatt utfordringer med skjolbruskkjertelen i flere år. Den ligger i arkivet til NRK og heter «IQ i fare.» Anbefales!

Utdrag fra dokumentaren:

Det er mange faktorer som påvirker skjoldbruskkjertelen.

1. Jod er en viktig faktor. Uten jod (som man får ved å spise fisk bla) fungerer kjertelen dårlig og det kan forårsake struma. (Det var ikke årsaken hos meg) Men det er andre ikke så kjente årsaker til forstyrrelser av denne viktige hormonkjertelen som sitter i halsen vår. Kjemisk framstilt krom, klor og fluor har nesten samme struktur som skjolbruskkjertelhormoner og forveksles av kroppen vår med skjoldbruskkjertelhormoner og tar deres plass. Det blir et hormonforstyrrende stoff i vår kropp. Hvor gjemmer disse stoffene seg i vår hverdag? For eksempel: PCB i plast, maling, lim og elektriske transformatorer. Selv om det ble forbudt på 60-tallet, er det fremdeles tilstede i mange produkter. I form av små partikler fanget opp i næringskjeden kan vi få det inn gjennom maten vi spiser. Dette kjemikaliet har forskerne påvist at det påvirker hjernen hos barn.

2. Et annet stoff er flammehemmere. Det finnes bla.i TV apparater, mobiltelefoner, datamaskiner, møbelskum og enkelte madrasser. Bromerte flammehemmere kan også finnes i biler, andre typer transportmidler som fly, i isolasjonsmaterialer av plast (polystyren) og i tekstiler til madrasser, sengetøy, møbler og arbeidstøy. Det er et stoff som kan endre DNAet hos mennesker og forårsake kreft.

Det er en del katter som får påvist problemer med skjoldbruskkjertelen . Det viser seg at noen møbler katten bruker, har stor konsentrasjon av flammehemmere. Tester på disse kattene har bekreftet funnene.

3. Plantevernmidler. Forskere har i mange år forsket på hvordan plantevernmidler påvirker den nevrologiske utviklingen til barn. California er den staten i USA som produserer mest salat. Men salaten kommer med en dressing…California er den staten som bruker flest plantevernmidler(pesticides). Det er funn som tilsier at lave doser av pesticider over tid, påvirker hjernen til ufødte barn. Organofosfatet dimetoat finnes i innsektsmiddelet Perfekthion 500 SC, som er mye brukt i norsk landbruk.Forskere antar at organofosfater også er delvis ansvarlige for “koloni-kollapslidelse”, som utrydder honningbier i stort omfang. Hva gjør dette med oss når vi utsettes for dett over tid? Skal vi fortsette å si at det er sikkert?

4. Hvordan kommer kjemikaliene inn i kroppen vår? Via kosmetikk, tannkrem, antibakteriell såpe, vaskemidler, plast, klebefritt belegg(teflon), diverse rengjøringssprayer, emballasje …vi bader i en kjemisk suppe. Hver unge som er født i USA i dag, har over 100 målbare kjemikalier i blodet. Hvordan kan vi tro at dette er OK?

1 av 68 barn i California er født med autisme. Det er en økning på 600 prosent på 20 år! Man ser en stor økning av konsentrasjons og lærevansker . Kan vi spørre hvorfor denne eksplosive økningen skjer?

Det er gjort undersøkelser med rumpetroll om hvilke stoffer som påvirker skjoldbruskkjertelen (og igjen påvirker hjernen hos ufødte fostre) Skjoldkjertelhormonet til mennesker og rumpetroll er de samme. Mindre doser av 15 forskjellige stoffer som ble funnet i gravide, ble gitt til rumpetroll. Coctailen viste seg å påvirke hjernen til rumpetrollene. Hvis hjernen deres ble påvirket, er det stor sannsynlighet for at hjernen til ufødte barn blir påvirket av de samme giftstoffene.

Den kjemiske industrien kan tilpasse seg nyere forskning og bli grønnere. Ellers kan vi ødelegge de mest avanserte konstruksjonene vi har ; den menneskelige hjerne, og menneskets helse. Selv om vi klarer oss, hva med framtidige generasjoner?

Våger vi gjøre noen grep?

** TCEP – Reproduksjonsskadelig, mistenkt kreftfremkallende.

** Bisphenol A – Hormonforstyrrende, reproduksjonsskadelig

** Octylphenol – Hormonforstyrrende, skader foster og forplantningsevne

** P-Nonylphenol – Hormonforstyrrende, reduksjonsskadelig

** Dihexyl phthalate DHP – Reproduksjonsskadelig

** Dibutylphthalate (DBP) – Reproduksjonsskadelig, kan gi fosterskader. Arvestoffskadelig, kreftfremkallende.

** PFOS – Kan gi fosterskader, skade evnen til å få bort, kreftfremkallende.

** PFOA – Reduksjonsskadelig, kan være kreftfremkallende.

Kilde: Forbrukerrådet.

Author:

I am a mother of 3 teenagers, journalist of education, and interested in everything from politics, theater, spirituality, music, literature, food, design, children´s upbringing, agriculture, knitting, painting, nature, philosophy...yes the whole universe...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s