Posted in Lifestyle

Å begynne

Et frø. Et steg. En tone. Et ord. Et egg. En tanke. En drøm. Et spadetak. Et blikk. Et smil. Et ja. Et nei. Å begynne noe , er et lite steg mot noe som kan bli eller ikke. Å starte en blogg er å starte en plattform, og det moderne mennesket har stadig behov for å uttrykke seg og å dele. Arenaene der vi treffes med utgangspunkt i vår telefon eller laptop er utvidet til milliarder av steder i hele verden. Vennskap og interessefelleskap knyttes på tvers av sosiale grenser, aldersgrenser, religionsgrenser og landegrenser. Man kan lære så mye av hverandre! Jeg vil gjerne være med! Både i den nærværende, lyttende, menneskelige kontakten ved kjøkkenbordet, og samtidig utveksle meninger, tips, kunnskap og vennskap på diverse digitale plattformer.

Begynnelsen for meg var noe så hverdagslig som mat. Jeg hadde lagt på meg en del kilo, delvis på grunn av en stoffskiftesykdom, delvis trøstespising, og jeg yo-yo slanket meg i noen år. Mest suksess hadde jeg for noen år siden med strikt lavkarbo og gikk ned 20 kilo på et år. Men så ble det vanskelig å holde seg til det kostholdet, og det ble stadige sprekker med ulvehunger, jeg elsker mat… kiloene kom krypende på og jeg trivdes dårlig med det.
Siden januar-2019 spiser jeg mat som består av lavt karbohydratninnhold og med det gode fettet som får igang forbrenningen. (LCHF), mye fisk og kjøtt, og masse deilige grønnsaker. MEN – Jeg legger inn en dag hver 14.dag hvor jeg spiser mer karbohydrater, og så faster jeg dagen etter! Dette funker bra for meg. Egentlig helt genialt, da jeg kan spise litt godterier og nystekt gjærbakst hver 14.dag Nå går kiloene sakte men sikkert av meg igjen, kryss i taket 🙂 Tipset om denne måten å gjøre det på kom fra legen til min venninne, som sa at hvis man gjør slik, holder man forbrenningen i gang, samtidig som man kan legge inn et selskap, gi seg selv en “gulrot” og spise hva man vil med god samvittighet fordi det er planlagt hver 14.dag. Alt handler egentlig om å bestemme over seg selv. Det er lettere være disiplinert hvis man har noen belønninger i bakhodet, sånn funker ihvertfall jeg.

Jeg har i mange år lagt ut oppskrifter på Facebook av forskjellig mat som jeg har eksperimentert med og som har falt i smak. De vil jeg gjerne dele med deg!

Jeg er også begynt på en vei med å fjerne unødvendige kjemikalier fra hverdagen min. Mange av disse kjemikaliene påvirker skjoldbruskkjertelen (bla.klor, fluor, plast mm) På sikt skal jeg også ha minst mulig plast i bruk. Jeg vil gjerne dele denne prosessen med deg, og kanskje du vil dele dine erfaringer med meg?

Andre temaer:

  • Økologisk/ren mat
  • Dyrke selv
  • Den indre reisen
  • Hverdagsdikt og hverdagsfilosofi

Vi ses her da, vakre menneske – og kanskje ved kjøkkenbordet også !

A beginning

A seed. One step. A tone. One word. An egg. A thought. A dream. A shovel grip. A look. A smile. One yes. A no. Starting something is a small step towards something that may or may not be. Starting a blog is starting a platform, and modern woman and men have a constant need to express and share. The arenas where we meet based on our phone or laptop are expanded to billions of places around the world. Friendship and fellowship are linked across social boundaries, age limits, religious boundaries and national borders. You can learn so much from each other! I would like to be involved! Both in the present, listening, human contact at the kitchen table, while exchanging opinions, tips, knowledge and friendship on various digital platforms.

The beginning for me was something as everyday as food. I had put on some kilos, partly because of a metabolic disorder, partial consolation eating, and I yo-yo slimmed for a few years. A few years ago I had the most success with strictly low carb diet, and lost 20 kilos in a year. But then it became difficult to stick to that diet, and there were constant cracks with wolves hunger… I love cooking … the kilos came creeping on and I did not like it.
Since January-2019, I eat foods that consist of low carbohydrate and with the good fat that helps the metabolism. (LCHF), lots of fish and meat, and lots of delicious vegetables. BUT – I put in a day every 14 days where I eat more carbohydrates, and then I fast the next day! This works well for me. Really brilliant, when I can eat some sweets and freshly baked yeast bread every 14 days. Now the kilos slowly but surely leave me again, cross the ceiling 🙂 The hint of this way of doing it came from the lifedoctor of my girlfriend who said that if you do so, you keep the metabolism going, while you can eat what you like in a party, give yourself a “carrot” and eat what you want with a good conscience because it is planned every 14 days. Everything is really about taking control over yourself. It is easier to be disciplined if you have any rewards in mind, at least I work that way!

I have for many years posted recipes on my personal Facebook page, of different foods that I have experimented with and who have fallen into taste. I would like to share with you!

I have also started on a road to removing unnecessary chemicals from my everyday life. Many of these chemicals affect the thyroid gland (chlorine, fluorine, plastic, etc.) In the long term, I will also have the least possible plastic in use. I would like to share this process with you and maybe you want to share your experiences with me?

Other themes:

  • Organic / Pure Food
  • Self-development
  • Inner Journey
  • Everyday Poems and Everyday Philosophy

Author:

I am a mother of 3 teenagers, journalist of education, and interested in everything from politics, theater, spirituality, music, literature, food, design, children´s upbringing, agriculture, knitting, painting, nature, philosophy...yes the whole universe...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s